To promote the sustainable development of economy and environment

IEEPA Internal Donation Announcement for Combating COVID-19

2020-03-08 11:03Source: 中文
DONORAMOUNTDATE
Hao Jiming¥5,000.002020-02-21
Peng Suping¥3,000.002020-02-21
Hou Lian¥50,000.002020-02-25
Li Junyang¥100,000.002020-02-19
Ni Xiaojing¥3,000.002020-02-24
Jin Dongping¥1,000.002020-02-24
Ge Bilian¥1,000.002020-02-19
Pan Libiao¥1,000.002020-02-19
Wei Guilin¥1,000.002020-02-19
Chen Fangfang¥1,000.002020-02-19
Zou Zuowei¥1,000.002020-02-19
Li Xiaofeng¥1,000.002020-02-19
Sun Shu¥1,000.002020-02-20
Huang Shiwen¥10,000.002020-02-21
Jiang Ping¥5,000.002020-02-21
Lin Jian¥1,000.002020-02-21
Zhang Hongqiang¥10,000.002020-02-21
Chen Yafei¥20,000.002020-02-21
Han Liying¥2,000.002020-02-21
Wang Tian¥2,000.002020-02-23
Wang Zhining¥1,000.002020-02-23
Zhou Tianlong¥10,000.002020-02-23
Wang Shian¥10,000.002020-02-26
Kong Lingzhong¥2,000.002020-02-26
Liu Yanling¥1,000.002020-02-26
Jiang Minglin¥2,000.002020-02-27
Bi Yinli¥1,000.002020-03-03
Huang Qingbiao¥2,000.002020-03-11
Guo Jin¥1,000.002020-03-11
Huang Jianchuang¥2,000.002020-03-11
Li Yucong¥2,000.002020-03-11
Huang Jiang¥2,000.002020-03-11
Wang Gang¥1,500.002020-03-11
Li Junru¥2,000.002020-03-31